Гнучкий графік роботи у школі для заповнення шкільної документації з урахуванням необхідності дотримання протиепідеміологічних вимог

Графік роботи вчителів Маринівської ЗОШ І-ІІІ ст.

на травень 2020 р.

п/п

ПІП 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29
1. Гавриленко Н.В. v v v v v
2. Луценко Т.М. v v v v v
3. Каменчук Г.О. v v v v v
4. Згодзінська Т.В. v v v v v
5. Повх О.В. v v
6. Савчук Г.М. v v v v v
7. Мельник М.Г. v v v v v
8. Скаківська І.С. v v v v v
9. Змієвська М.В. v v v v v
10. Черниш Ю.. v v v v v
11 Трохліб Н.О. v v v v v
12. Боковенко Ю.Б. v v v v v
13 Зелінська О.П. v v v v v
14. Дзюбенко В.І v v v v v
15. Бутинець М.Б. v v v v v
16. Михайловська С.Т. v v v v v
17. Гноєв О.А. v v v v v
18. Терещук І.В. v v v v v
19. Костриця Н.М. v v v v v
20. Загоруйко В.А. v v v v
21. Ткач О.Ю. v v v v v