Засідання педради протокол №2 від 31.08.2020

Порядок денний:

 1. Про аналіз діяльності Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст. щодо реалізації освітянських завдань у 2019-2020н.р., визначення основних аспектів розвитку системи шкільної освіти у 2020-2021 н.р.
 2. Про обговорення і затвердження річного плану роботи на 2020 – 2021н.р.
 3. Про схвалення освітньої програми школи на 2020-2021н.р.
 4. Про затвердження Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Мартинівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області
 5. Про режим роботи школи в 2020-2021 н.р.
 6. Про оцінювання курсів за вибором та факультативних занять у 2020 – 2021 н.р.
 7. Про єдині вимоги до усного і писемного мовлення в школі та ведення шкільної  документації.

 

 1. СЛУХАЛИ

Гавриленко Н.В., директора школи, про аналіз діяльності Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст.щодо реалізації освітянських завдань у 2019-2020н.р., визначення основних аспектів розвитку системи шкільної освіти у 2020-2021 н.р. – текст доповіді додається до протоколу (додаток 2)

 

     УХВАЛИЛИ

 1. Педагогічному колективу школи:
  • . Виходячи з поточної інформації щодо поширення вірусу в Україні, з метою запобігання повторних спалахів інфекції, забезпечення стабільного та впорядкованого відновлення освітнього процесу в школі, підтримання безпеки санітарного стану навчальних приміщень та забезпечення здоров’я і безпеки учасників освітнього процесу дотримуватися регламенту і протоколів, розроблених у Тимчасовому порядку відновлення освітнього процесу у Мартинівські ЗОШ І-ІІІ ст. та режиму роботи школи після зняття карантинних обмежень.
  • Підвищувати якість освітнього процесу, забезпечувати його спрямованість на успішну адаптацію дитини в соціумі та застосування на практиці здобутих знань із різних навчальних предметів шляхом впровадження компетентнісного і діяльнісного підходів.
  • Формувати цінності і необхідні для самореалізації здобувачів освіти компетентності, здійснюючи вибір оптимальної системи навчання і виховання з врахуванням індивідуальних рис характеру кожної дитини.
  • Забезпечити інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній простір шляхом створення умов для надання освітніх послуг ( інклюзивне, індивідуальне навчання).
  • Виховати свідоме відношення до всіх видів діяльності і людських відносин на основі самостійності та творчої активності здобувачів освіти.
  • Забезпечити збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я учасників освітнього процесу.

                                                            Протягом навчального року

 1. Дирекції школи:
  • Розробити динамічну стратегію щодо збереження неперервності освітнього процесу, яку можна буде оперативно адаптувати під нові виклики
  • Скласти конкретний план, що дасть змогу якомога оперативніше перейти на дистанційне навчання, якщо школи знову закриють, з урахуванням власного досвіду із першої хвилі пандемії, а також зворотний зв’язок від учасників освітнього процесу та громадськості.
  • Сприяти ефективному впровадженню базових положень Нової української школи у закладі освіти.
  • При складанні робочого навчального плану на 2020-2021 н.р. раціонально використати можливості варіативної складової з метою всебічного розвитку учнів.
  • Поглибити співпрацю з соціальними партнерами; посилити роботу із залучення коштів для покращення навчально-матеріальної бази закладу освіти.
  • Забезпечити подальший методичний супровід та розширення кола суб’єктів інноваційної діяльності та дослідно – експериментальної роботи в закладі.
  • Створити оптимальні умови для якісного професійного розвитку педагогічних кадрів школи в міжатестаційний період.
  • Удосконалити організаційно-методичні механізми пошуку, виявлення та підтримки творчо працюючих педагогів та підготовки їх до участі у фахових конкурсах.
  • Забезпечити прозорість та інформаційну відкритість з приводу роботи закладу на власному вебсайті.

                                                             Протягом навчального року

 

 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Луценко Т.М.
  • Вжити дієвих заходів з проведення комплексу робіт щодо дотримання вимог державних стандартів, впровадження нових стандартів, зосередивши особливу увагу на матеріально-технічному та дидактичному забезпеченні предметів. Здійснювати належне методичне забезпечення впровадження нових форм навчання.
  • Взяти на контроль викладання предметів, що читаються на поглибленому рівні, ефективність проведення факультативів і курсів за вибором.
  • Орієнтувати методичну роботу на підвищення професійної компетентності вчителів з метою забезпечення ефективності та якості уроку.
  • Забезпечити поширення передового педагогічного досвіду педагогів закладу через друковані фахові видання, освітні інтернет-портали, збірники та буклети, тиражування дисків.

                                                          Протягом навчального року

 1. Заступнику директора з виховної роботи Каменчук Г.О.
  • Створити оптимальні умови для виявлення, розвитку й реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямах: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному.
  • Взяти на контроль відвідування учнями уроків, організовувати конкретну роботу щодо зміцнення дисципліни в учнівському колективі.
  • Спрямувати виховну роботу закладу на виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям, громадськості, суспільства.
  • Урізноманітнити форми і методи національно-патріотичного виховання дітей і молоді, формувати в учнів національну ідентичність, активну громадянську позицію шляхом оптимальної організації виховної роботи та залучення до роботи органів учнівського самоврядування закладу .

                                                   Протягом навчального року

 1. Соціально-психологічній службі:
  • Створити безпечне толерантне середовище шляхом удосконалення соціального захисту здобувачів освіти, попередження булінгу.
  • Своєчасно виявляти дітей, які потребують особливою педагогічної уваги, корекції фізичного або розумового розвитку, створювати передумови для їх соціальної адаптації.
  • Працювати з сім’ями, які опинилися у складних життєвих умовах. Вивчати житлово-побутові умови учнів, надавати психолого-педагогічну допомогу функціонально-неспроможним сім’ям.

                                             Протягом навчального року

 1. Педагогу-організатору Оверковській О.Д.створити сприятливі умови для ефективної роботи лідерів учнівського самоврядування, активно співпрацювати з громадськими організаціями, залучати учнівську молодь до участі у соціально значущих програмах.

 

Голосували: «за» – 20  членів педагогічної ради

                       «проти» – немає

                       «утримались» – немає

 1. СЛУХАЛИ

Гавриленко Н.В., директора школи, про затвердження річного плану роботи Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст. на 2020 – 2021н.р.

УХВАЛИЛИ

 1. Затвердити річний план роботи Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст. на 2020 – 2021н.р. (додаток 3)

 

Голосували: «за» – 20  членів педагогічної ради

                       «проти» – немає

                       «утримались» – немає

 

 

 1. СЛУХАЛИ

Гавриленко Н.В., директора школи, про схвалення освітньої програми школи на 2020 -2021н.р.

УХВАЛИЛИ

 1. Схвалити освітню програму Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст. на 2020 – 2021 н.р. (додаток 4)

 

Голосували: «за» – 20  членів педагогічної ради

                       «проти» – немає

                       «утримались» – немає

 1. СЛУХАЛИ

Гавриленко Н.В., директора школи, про затвердження Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Мартинівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області

 

УХВАЛИЛИ

 1. Затвердити Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Мартинівській ЗОШ І-ІІІ ст. (додаток 5)

 

Голосували: «за» – 20  членів педагогічної ради

                       «проти» – немає

                       «утримались» – немає

 

 1. СЛУХАЛИ

Луценко Т.М., затупника директора з навчально –виховної роботи, про режим роботи школи в 2020-2021 н.р. 

УХВАЛИЛИ

 1. Затвердити структуру 2020-2021 навчального року Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст. (додаток 6)
 2. Затвердити циклограму щомісячної діяльності Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст. на 2020-2021н.р. (додаток 7)
 3. Затвердити режим роботи Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст. з урахуванням Тимчасового порядку організації освітнього процесу Мартинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) на 2020-2021н.р. (додаток 8)

 

Голосували: «за» – 20  членів педагогічної ради

                       «проти» – немає

                       «утримались» – немає

 

 1. СЛУХАЛИ

Луценко Т.М., заступника директора з навчально – виховної роботи, про оцінювання курсів за вибором та факультативних занять у 2020 – 2021 н.р.

УХВАЛИЛИ

 1. Проводити облік відвідування факультативів, курсів за вибором варіативної складової навчального плану в класних журналах.
 2. Не оцінювати навчальні досягнення учнів з факультативів. курсів за вибором.
 3. Проводити облік відвідування індивідуальних занять в класному журналі та оцінювати навчальні досягнення здобувачів освіти.

 

Голосували: «за» – 20  членів педагогічної ради

                       «проти» – немає

                       «утримались» – немає

 

 1. СЛУХАЛИ

Гавриленко Н.В., директора школи, про  єдині вимоги до усного і писемного мовлення та ведення шкільної документації в школі.

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити єдині вимоги до усного і писемного мовлення в школі та ведення шкільної документації.(додаток 9)

 

Голосували: «за» – 20  членів педагогічної ради

                       «проти» – немає

                       «утримались» – немає

                                                                                                                                            Голова педагогічної ради – Н.В.Гавриленко

Секретар – М.Б.Бутинець