Положення про інституційну форму здобуття ПЗСО Мартинівського ліцею

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мартинівського ліцею

від 01.09.2022р. № 54 \о

ПОЛОЖЕННЯ

про інституційну форму

здобуття повної загальної середньої освіти

Мартинівського ліцею

Пулинської селищної ради

Житомирського району Житомирської області

с.Мартинівка

2022

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Це Положення визначає порядок здобуття повної загальної середньої освіти у Мартинівському ліцеї Пулинської селищної ради Житомирського району Житомирської області (далі – заклад) за інституційною формою.


До інституційної форми здобуття загальної середньої освіти належать очна (денна, вечірня) та мережева.

2. Положення складено відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2019 року № 536 «Про затвердження Положення про інституційну та дуальну форми здобуття повної загальної середньої освіти».

3. З метою організації здобуття освіти за інституційною формою заклад відповідно до законодавства та Статуту може створювати класи з денною, вечірньою формами здобуття освіти, укладати договори про організацію мережевої форми здобуття освіти з іншими суб’єктами освітньої діяльності. Наповнюваність класів і поділ класів на групи під час вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) (далі – навчальні предмети) визначаються відповідно до законодавства.

Для забезпечення денної, вечірньої та мережевої форм здобуття освіти можуть використовуватися технології дистанційного навчання відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020 року № 1115.

4. Інформація про інституційну форму здобуття освіти, що забезпечується закладом, оприлюднюється на його вебсайті.

5. Зарахування учнів до закладу для здобуття освіти за однією з інституційних форм, переведення та відрахування із закладу здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367.

6. Здобуття освіти за інституційною формою здійснюється відповідно до освітньої програми закладу. Результати навчання здобувачів освіти мають відповідати вимогам відповідних державних стандартів освіти.

Для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти можуть бути створені умови для засвоєння ним освітньої програми за індивідуальним навчальним планом.

Індивідуальний навчальний план розробляється в порядку, визначеному Законом України «Про повну загальну середню освіту».

7. Здобувачі освіти за інституційною формою проходять оцінювання результатів навчання здобувачів освіти (далі – оцінювання) відповідно до законодавства (формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне)).

Державна підсумкова атестація (далі – атестація) та звільнення від неї осіб, які здобувають повну загальну середню освіту за інституційною формою, здійснюються відповідно до законодавства.

8. Оплата праці педагогічних працівників, які забезпечують здобуття освіти за інституційною формою, здійснюється відповідно до законодавства у сфері освіти.

II. ОЧНА (ДЕННА, ВЕЧІРНЯ) ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

1. Здобуття освіти за денною формою може бути організовано для осіб, як правило, віком від 6 років, які навчаються у 1-11(12) класах.

Здобуття базової та профільної середньої освіти за вечірньою формою може бути організовано для осіб віком від 14 років, які завершили здобуття початкової освіти. Заклади освіти організовують здобуття освіти за вечірньою формою незалежно від місця проживання здобувачів освіти.

2. Для здобувачів освіти, які навчаються у 10-11(12) класах за вечірньою формою і мають достатній або високий рівні результатів навчання, тривалість здобуття освіти може бути скорочена (шляхом прискорення опанування ними змісту навчальних предметів за рівень профільної освіти).

Скорочення тривалості здобуття освіти може здійснюватися за рішенням педагогічної ради закладу на підставі особистої заяви повнолітнього здобувача освіти або одного з батьків, інших законних представників здобувача освіти, який не досяг повноліття (далі – батьки, інші законні представники). Строк здобуття освіти визначається в індивідуальному навчальному плані. За потреби здобувач освіти складає академічну різницю згідно з графіком, затвердженим наказом керівника закладу.

У разі скорочення тривалості здобуття освіти підсумкове оцінювання та атестація здійснюються на загальних підставах.

3. Здобувачі освіти, які здобувають повну загальну середню освіту за очною формою і братимуть участь програмах двостороннього та багатостороннього міжнародного обміну здобувачів освіти, можуть продовжити здобуття освіти в тому ж або іншому закладі освіти за дистанційною, екстернатною, сімейною (домашньою) формою. Переведення (зарахування) на відповідну форму здобуття освіти здійснюється наказом керівника закладу на підставі особистої заяви повнолітнього здобувача освіти або одного із батьків, інших законних представників.

ІІІ. МЕРЕЖЕВА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

1. Для організації здобуття освіти за мережевою формою заклад залучає інших суб’єктів освітньої діяльності.

Мережева взаємодія є способом координації спільної освітньої діяльності, що здійснюється на договірних засадах різними суб’єктами освітньої діяльності для організації здобуття освіти за мережевою формою.

З метою використання додаткової матеріально-технічної бази за потреби до мережевої взаємодії можуть залучатися інші юридичні особи, зокрема міжшкільні ресурсні центри, наукові установи тощо.

2. Метою організації мережевої взаємодії між суб’єктами освітньої діяльності є залучення та використання додаткових ресурсів (кадрових, матеріально-технічних, навчально-методичних, інформаційних та інших), необхідних для забезпечення якості освіти, зокрема:

1) забезпечення всебічного розвитку здобувачів освіти, задоволення їх освітніх потреб;

2) створення умов для опанування здобувачами освіти освітньої програми, у тому числі реалізації профільного навчання;

3) розширення доступу здобувачів освіти і педагогічних працівників до сучасних технологій і засобів навчання;

4) раціональне та ефективне використання ресурсів учасників мережевої взаємодії.

3. Здобуття освіти за мережевою формою може організовуватися для класів (груп) та окремих здобувачів освіти з метою забезпечення їх індивідуальної освітньої траєкторії.

4. Мережева форма здобуття освіти може поєднуватися з іншою інституційною формою, педагогічним патронажем.

5. Пропозиції педагогічній раді закладу щодо організації здобуття освіти за мережевою формою можуть внести учасники освітнього процесу, заклади освіти та інші суб’єкти, які можуть бути залучені до мережевої взаємодії.

Зарахування (переведення) здобувачів освіти на мережеву форму здійснюється за їх заявою (у разі досягнення повноліття) або заявою одного із батьків, інших законних представників. У разі організації мережевої форми здобуття освіти для вивчення окремих навчальних предметів у заяві зазначаються ці предмети.

6. Для забезпечення організації здобуття освіти за мережевою формою укладається договір між закладом та іншим суб’єктом (іншими суб’єктами) освітньої діяльності (партнером (партнерами)).

Учасники мережевої взаємодії визначають освітню програму (освітні програми), опанування якої (яких) забезпечується мережевою взаємодією, та її (їх) компоненти (навчальні предмети, форми організації освітнього процесу тощо); ресурси, які використовуються суб’єктами освітньої діяльності для забезпечення здобуття освіти за мережевою формою; джерела фінансування організації здобуття освіти за мережевою формою; порядок взаємодії учасників освітнього процесу при організації мережевої форми здобуття освіти.

7. Для забезпечення здобуття освіти за мережевою формою учасники мережевої взаємодії можуть спільно розробляти і затверджувати освітні програми у порядку, визначеному законодавством.

8. Заклад відповідає за здійснення контролю за реалізацією освітньої програми в повному обсязі. Суб’єкт освітньої діяльності, що є партнером мережевої взаємодії, відповідає за реалізацію компонентів освітньої програми, визначених у договорі.

9. Результати навчання здобувачів освіти за мережевою формою обліковуються закладом у класному журналі на підставі витягів із журналів, які ведуться партнерами мережевої взаємодії.

10. Документи про здобуття освіти за мережевою формою видаються закладом.

СХВАЛЕНО

Протокол засідання педагогічної ради

Мартинівського ліцею від 31.08.2022р. №1